Bạc Mini

Hàng hoá giao dịch

Bạc mini COMEX

Mã hàng hóa

MQI

Độ lớn hợp đồng

2,500 troy ounce / lot

Đơn vị giao dịch

USD / troy ounce

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.0125 USD / troy ounce

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.

Hợp đồng Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc mini 3/2023 MQIH23 COMEX 24/02/2023 24/02/2023
Bạc mini 5/2023 MQIK23 COMEX 26/04/2023 26/04/2023
Bạc mini 7/2023 MQIN23 COMEX 28/06/2023 28/06/2023
Bạc mini 9/2023 MQIU23 COMEX 31/08/2023 29/08/2023
Bạc mini 12/2023 MQIZ23 COMEX 28/11/2023 28/11/2023
Bạc mini 1/2024 MQIF24 COMEX 29/12/2023 27/12/2023