Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 04/01/2023

Theo quyết định số 966 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SGM xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 04/01/2023.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cao su RSS3: mức ký quỹ mới 59.000 JPY/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Ban_hành_mức_ký_quỹ_giao_dịch_hàng_hóa_tại_Sở_Giao_dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *